Ułatwienia dostępu

Projekt INKUBATOR ROZWOJU RPWP.07.01.02-30-0050/16
realizowany przez
Centrum Szkoleniowe EDUCUS Tomasz Kirszensztejn, GRUPA BPW Bartosz Witkowski i Fundację Inicjatyw Międzynarodowych


w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie Aktywna integracja. Wniosek o dofinansowanie w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 458 999,60 zł w tym dofinansowanie: 436 049,62 zł

„Inkubator Rozwoju” skierowany jest do 45 osób:

 • niepracujących  (biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym);
 • w wieku od 15 do 64 lat;
 • zamieszkujących tereny wiejskie powiatów: grodziskiego, kościańskiego i wolsztyńskiego.

Dodatkowe kryteria premiujące:

 • osoby z niepełnosprawnością umiarkowaną;
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa lub ich rodziny.


Dzięki udziałowi w projekcie możesz:

 • zyskać nowe kwalifikacje zawodowe, do których przygotują Cię szkolenia/kursy zawodowe;
 • nabrać doświadczenia zawodowego poprzez zorganizowane płatne staże;
 • pozyskać nowe kontakty zawodowe przy współpracy pośrednika pracy;
 • skorzystać z fachowych konsultacji specjalistów: lekarza, prawnika, doradcy zawodowego;
 • przełamać swoje bariery osobowościowe przy pomocy psychologa;
 • oderwać się od życia codziennego uczestnicząc w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.


Angażując tylko swój czas – bez ponoszenia kosztów finansowych - możesz skorzystać z projektu podnosząc swoje umiejętności i kompetencje, a podczas szkoleń otrzymasz stypendium szkoleniowe. Gwarantujemy zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, catering podczas zajęć grupowych, materiały szkoleniowe, a także dokumenty potwierdzające nabyte umiejętności i kompetencje. Zostaną także zwrócone ewentualne koszty opieki nad dzieckiem/osobą zależną. Osoby, które podejmą staż uzyskają stypendium stażowe w wysokości 1500 zł.

Zainteresowane osoby zapraszamy do biura projektu w Wolsztynie, Rynek 14 (Centrum Szkoleniowe EDUCUS) lub prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 728 884 918.