Ułatwienia dostępu

Chcesz pracować w działach kadrowo-płacowych firm lub instytucji? Naucz się profesjonalnej obsługi kadrowej, wypełniania dokumentów kadrowych, wyliczania płac, ustalania czasu pracy czy urlopów i in. łatwo, skutecznie i bez stresu! Zdobądź z nami nowe umiejętności i kwalifikacje!

NAZWA SZKOLENIA: KURS PRACOWNIKA DS. KADR I PŁAC

CEL SZKOLENIA: Przygotowanie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z obszaru kadr i naliczania wynagrodzeń.

ADRESACI SZKOLENIA:

 • Osoby indywidualne, chcące zdobyć/podnieść swoje kompetencje,
 • Przedsiębiorcy,
 • Pracownicy firm prywatnych oraz instytucji państwowych,
 • Wszystkie inne osoby zainteresowane tematyką przedmiotowego kursu.

WYMAGANIA WOBEC UCZESTNIKA: posiadanie wykształcenia minimum średniego.

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI PODCZAS SZKOLENIA:

 • Korzystania ze źródeł: praw, ustaw, rozporządzeń,
 • Zawierania i rozwiązywania umów o pracę i in. w każdej sytuacji,
 • Ewidencjonowania czasu pracy,
 • Ustalania i udzielania urlopów,
 • Naliczania wynagrodzeń i zasiłków.

PROGRAM SZKOLENIA:

KADRY

 1. Stosunek pracy,
 2. Regulamin pracy,
 3. Nawiązanie stosunku pracy,
 4. Podstawowa dokumentacja pracownicza - Teczka Akt Osobowych,
 5. Zmiana warunków umowy o pracę uwarunkowana potrzebami pracodawcy,
 6. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy,
 7. Czas pracy,
 8. Obowiązki pracodawcy i pracownika,
 9. Odpowiedzialność materialna pracowników,
 10. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem,
 11. Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 12. Rozwiązywanie stosunku pracy,
 13. Świadectwo pracy,
 14. Rozpatrywanie sporów o roszczenia wynikające ze stosunku pracy.

PŁACE

Wynagrodzenie ze stosunku pracy

 1. Wprowadzenie do wynagrodzeń i podstawowe obowiązki pracodawcy związane z wypłatą wynagrodzeń,
 2. Systemy wynagradzania,
 3. Dokumentacja wynagrodzeń,
 4. Obowiązkowe i nieobowiązkowe elementy wynagrodzenia,
 5. Wynagrodzenie minimalne,
 6. Zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca,
 7. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy,
 8. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe,
 9. Wynagrodzenie za pracę w nocy,
 10. Odszkodowania, odprawy i rekompensaty,
 11. Obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę.

Wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych - ujęcie składkowe i podatkowe

 1. Umowa zlecenia,
 2. Umowa o dzieło w tym dzieło z prawami autorskimi,
 3. Wynagrodzenie wypłacane osobom zasiadającym w organach stanowiących osób prawnych (zarząd, rada nadzorcza, umowa o zarządzanie),
 4. Zasady podlegania ubezpieczeniom, oraz rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od umów cywilnoprawnych,
 5. Obowiązek podatkowy w związku z rozliczeniem umów cywilnoprawnych.

Pozapłacowe świadczenia pracownicze ujęcie składkowe i podatkowe

 1. Krajowe i zagraniczne podróże służbowe,
 2. Ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu,
 3. Wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 4. Świadczenie urlopowe,
 5. Inne świadczenia pozapłacowe.

Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publiczno-prawnych

 1. Rozliczenia z ZUS-em,
 2. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 1. Podmioty zobowiązane do dokonywania wpłat na PFRON,
 2. Sposób naliczania składek na PFRON,
 3. Obowiązek przesyłania e-deklaracji z tytułu rozliczeń z PFRON,
 4. Program Płatnik - warsztaty przy komputerach.

CZAS TRWANIA: 90 godzin dydaktycznych.

FORMY i METODY PRACY:

 • wykład,
 • dyskusja,
 • ćwiczenia,
 • przekaz audiowizualny,
 • studium przypadku.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA i POMOCE DYDAKTYCZNE: konspekt, projektor, prezentacja multimedialna, źródła prawa, flipchart, długopis, notatnik, kalkulator, zestawy ćwiczeń.

SPRAWDZENIE WIEDZY:

 • test wielokrotnego wyboru,
 • wykonanie zadania praktycznego.

POTWIERDZENIE ZDOBYCIA KOMPETENCJI:

Szkolenia prowadzone przez EDUCUS Centrum Szkoleniowe zakończone są otrzymaniem przez Uczestników zaświadczeń zgodnych z § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

W przypadku form szkoleniowych zakończonych zdaniem egzaminu wewnętrznego (test pisemny/zadanie praktyczne/egzamin ustny) oraz weryfikacji nabytych umiejętności przez organizatora szkolenia – EDUCUS Centrum Szkoleniowe – Uczestnik otrzymuje  certyfikat właściwy dla ukończonego szkolenia.  

OPIS KADRY:

Organizator zapewnia kadrę dydaktyczną: absolwentów wyższych studiów o kierunku administracja, zarządzanie zasobami ludzkimi i tym podobne, dodatkowo będących czynnymi zawodowo nauczycielami, specjalistami (praktykami) w zakresie ww. dziedziny. Trenerzy to osoby, posiadające wieloletnie i bogate doświadczenie praktyczne  w zakresie przedmiotowego kursu.

CENA: 1800 zł/os.

INFORMACJA O ZAPISACH:

 • Nabór ciągły,
 • Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (zgłoszenia można dokonać telefonicznie 728 884 918, online na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio w biurze C.S. EDUCUS Wolsztyn, Rynek 14),
 • Szkolenie zostaje uruchomione po zebraniu minimalnej liczby Uczestników, czyli grupy 10-cio osobowej.