KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Zapraszamy na cykliczne kursy skierowane do osób, które zainteresowane są nabyciem umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Termin rozpoczęcia kursu uzależniony jest od zebrania grupy około 10 uczestników.

Kurs swoim zakresem obejmuje zagadnienia wprowadzenia do pierwszej pomocy (pomoc przedmedyczna), podstawowe zabiegi medyczne (przedszpitalne) w stanach nagłych i urazach; blok bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia - ochrona przed kontaktem z płynem ustrojowym, zabezpieczenie poszkodowanego i ratownika w różnych sytuacjach (wypadek drogowy, porażenie, zatrucie, skażenie, wypadek górski, utopienie, wypadek na lodzie, zdarzenie z użyciem przemocy), osoby przypadkowe, postronne (ich bezpieczeństwo, wykorzystanie do pomocy, ochrona przed zakłóceniem właściwego standardu postępowania, ochrona dzieci); blok postępowania w nagłym zachorowaniu - łańcuch przeżycia, powiadamianie służb ratunkowych - właściwy komunikat, ocena stanu przytomności (skala AVPU), resuscytacja krążeniowo - oddechowa, pozycja bezpieczna ustalona, dziecko (dziecięcy łańcuch przeżycia, bezpieczeństwo dziecka, trudności w udzielaniu pierwszej pomocy dziecku, szybka ocena stanu dziecka, pomoc w zachłyśnięciu, resuscytacja dziecka, niemowlęcia i noworodka); blok postępowania w urazach - podstawowe mechanizmy urazów, zasada „trzech zdarzeń”, specyfika urazów u dzieci, szybka ocena urazowa, manualna stabilizacja kręgosłupa, udrażnianie dróg oddechowych w urazach, zabezpieczenie przed zachłyśnięciem, tamowanie krwotoków, postępowanie w wypadku komunikacyjnym, postępowanie w oczekiwaniu na pomoc; blok postępowania w niektórych szczególnych sytuacjach - wypadek masowy, rana serca, utopienie, oparzenie, zatrucia, porażenie prądem, ukąszenie przez owady i węże, amputacja, wbite przedmioty, przygniecenie, drgawki, złamania; blok profilaktyki z podsumowaniem - bezpieczeństwo dziecka w komunikacji, programy uczenia dzieci i młodzieży właściwego powiadamiania służb ratunkowych oraz podstaw pierwszej pomocy, zalecane wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.

Ramy czasowe kursu obejmują: 8 godzin zajęć dydaktycznych i praktycznych przy użyciu fantomów.
Kurs organizowany jest cyklicznie po zebraniu grupy 10-osobowej. Istnieje możliwość przeprowadzenia kursu w jednostce oświatowej zlecającej szkolenie własnych pracowników, w dowolnie ustalonym terminie.

Koszt kursu: 120 PLN – w przypadku zorganizowanych grup udzielamy rabatu.